Rev. David Bast

Luke 18:1-8; Isaiah 62:1-7; Revelation 6:9-11